راز موفقیت در زندگی و بدست آوردن یک زندگی جدید تغییر نگرش و تغییر الگوهای ذهنی یا همان پارادایم شیفت می باشد زیرا انسان از مدل ذهنی متفاوتی بوجود آمده است و تغییر در این مدلها تغییر در زندگی بوجود می آورد

این محتوا قفل شده است

لطفا برای دریافت فایل این مطلب در سایت ثبت نام کنید و از قسمت تهیه اشتراک ماهیانه

اکانت ماهیانه دریافت کنید

تعرف پارادایم شیفت

الگوهای ذهنی در اصل طرز نگرش و دیدگاه ما به اتفاقات اطرافمان می باشد و تغییر در الگوهای ذهنی یا پارادایم شیفت در واقع تغییر نگرش ما یا طرز تفکر ما به اتفاقات اطرافمان می باشد و بوجود آوردن تغییرات مثبت در الگوهای ذهنی و مدل ذهنی در واقع راز موفقیت در زندگی است.

حتما با انسان های منفی گرا و سطحی نگر برخورد داشته اید در واقع این افراد مدل ذهنی و الگوهای ذهنی متفاوتی نسبت به دیگران دارند که در اتفاقات روزمره ی زندگی بیشتر منفی ها را می بینند و بدون شک آنها هم از این موضوع خسته شده اند و دوست دارند که منفی نگری را تمام کرده و زندگی بهتری برای خود بسازنند برای این موضوع باید تغییر نگرش بدهند و اصول پارادایم شیفت را در زندگی و رفتار خود رعایت کنند تا بتوانند راز موفقیت را بدست اورند و به بهترین ها دست یابند.

پارادایم شیفت در هر کاری که انجام می دهید لازم است .

و به این نکته نیز باید توجه کنید که پارادایم شیفت در هر کاری که انجام می دهید نسبت به اون کار تفاوت دارد به گونه ای که به نگرشی که در قالب کار وجود دارد این موضوع نیز متفائت می شود.

تغییر نگرش به چه معنا می باشد

نگرش یعنی طرز فکر ما نسبت به اتفاقات اطرافمان یا بهتر بگوییم زاویه دیدمان به این اتفاقات که به آن اتفاقات بگوییم اتفاق بد یا اتفاقی که می توان خوب هم برداشتش کرد و … .

در واقع ما با اصول تغییر الگوهای ذهنی یا همان پارادایم شیفت , مدل ذهنی خود را تغییر می دهیم و نتیجه ی این تغییر در واقع تغییر نگرش افراد می باشد و این موضوع راز موفقیت در زندگی و کسب و کار می باشد.

تغییر نگرش یعنی تغییر زاویه دید شما به گونه ای که به جای دیدن موارد منفی در زندگی قسمت مثبت همان موارد را بتوانید پیدا کنید و ببینید .

این موضوغ که ما بتوانیم موارد مثبت را در هر اتفاق و رویدادی که در زندگیمان می افتد پیدا کنیم باعث می شود ما تبدیل به شخصی مثبت نگر و روشن فکر شویم.

تغییر نگرش و زایه دید در صنعت فروش مستقیم به شما بسیار کمک می کند زیرا این نوع دیدگاه برای کارآفرینان می باشد و صنعت بازاریابی شبکه ای در واقع گونه ای از کارآفرینی می باشد. و داشتن دیدی مثبت به شما در این صنعت بسیار کمک می کند زیرا با موارد منفی بسیار زیادی روبرو می شوید.

 

 

ایجاد مدل ذهنی درست در بازاریابی شبکه ای

صنعت بزرگ بازاریابی شبکه ای در اصل صنعت نغییر در باورها و تغییر نگرش می باشد که به وسیله ی راز موفقیت و قانون جذب می تواند تحول بزرگی در زندگی افراد بوجود آورد .

آموزش هایی که در این صنعت به افراد داده می شود مانند اصول پرزنت و اصول دعوت و پیگیری به تمام افراد در تمام مراحل زندگی کمک می کند و به درت تمام مراحل زندگی می خورد.

ولی برای این که بتوانیم از این آموزش ها استفاده درست کنیم باید تغییر الگوهای ذهنی یا پارادایم شیفت را ایجاد کنیم یا بهتر بگویم تغییر نگرش دهیم تا بتوانیم مدل ذهنی درستی برای کارآفرینی ایجاد کنیم و به این شکل به راز موفقیت دست یابیم.

استفاده از جملات انگیزشی در ایجاد پارادایم شیفت بسیار موثر می باشد

درباره فایل :چگونه مدل ذهنی ( الگوهای دهنی )خود را تغییر دهیم

این فایل ارزشمند حاصل تجربیات لیدر مرتضی نصرالهی با سابقه ی بیش از 16 سال کار در بازاریابی شبکه ای می باشد.

تهیه شده توسط گروه آموزشی و انگیزشی سلام رویا